Sacred teachings & traditional storytelling:

oude spirituele verhalen en LESSEN

ancient sacred stories and TEACHINGS

programma

Laat je inspireren door de tijdloze wijsheid van oude teachings en verbind je met de diepgaande erfenis van onze voorouders.

Hoe bijzonder zijn de verhalende lessen van onze grootouders? Hun woorden zijn vaak een bron van troost, inzicht en richting, omdat zij ons levendige bewijzen leveren van doorzettingsvermogen en overwinning. Deze verhalen, gedrenkt in levenservaring, raken ons op een dieper niveau. Ze verbinden, onderwijzen en transformeren ons. Vooral de oude verhalen, die het collectieve geheugen van een volk vormen, hebben een blijvende impact.

De tijdloze kracht van storytelling

Een van de meest betekenisvolle praktijken in onze levensreis is traditionele storytelling. Deze kunstvorm, zowel oud als tijdloos, heeft de tand des tijds doorstaan zonder aan essentie in te boeten. Hoewel de oorsprong van deze verhalen vaak gehuld is in mysterie, blijven hun kracht en waarde onveranderd door de geschiedenis heen. Ze zijn geladen met diepe boodschappen, waardevolle inzichten en herkenbare thema’s die ons, ook vandaag, hoop en richting bieden.

Verbondenheid met Leven en Kosmos

Traditionele verhalen onthullen de kern van de menselijke persoonlijkheid en tonen hoe wij, als mensen, verbonden zijn met het Leven en de kosmos om ons heen. Met een unieke mix van humor en wijsheid helpen ze ons om te gaan met de uitdagingen van het leven. Ze bieden ons de middelen om spannende en traumatische ervaringen te herkennen en te verwerken. Deze verhalen onthullen persoonlijke dynamieken en nodigen ons uit om onze blik te verruimen. Ze vormen de basis voor ceremonies en rituelen en voeden onze culturele en spirituele expressie.

Terug naar diepe verbinding

In een wereld vol vluchtige trends en snelle technologieën verlangen we naar verbinding met iets diepers, iets wat onze voorouders duizenden jaren geleden ook al fascineerde. Hoe kunnen we deze moderne wereld begrijpen en op een constructieve manier omgaan met onze menselijke natuur? De antwoorden liggen vaak in de verhalen die ons verbinden met onze roots en onze relatie met de natuur onthullen.

Europese verhalen reisden mee naar Amerika en Canada

Het Métis-volk is een gemengd ras van inheemse en Europese afkomst, dat ontstond in het begin van de zestiende eeuw, vanwege het grote aantal Europese mannen dat tijdens de bonthandel onder de verschillende stammen leefde. Velen van hen trouwden met inheemse vrouwen en hun kinderen groeiden op binnen de stam, maar met enige kennis van de boeren-tradities van hun vaders, vooral verhalen. De tak van de Metis mensen waar Ron van afstamt is volledig tribaal, maar een paar mensen, waaronder hij, herinneren zich nog steeds wat van die Europese wijsheid. Hoewel vele van deze betekenisvolle verhalen in Europa verloren gingen, werden ze levendig gehouden door traditionele storytellers zoals Ron Evans. Soms put hij uit die wijsheid om ons te helpen begrijpen dat hij niet onderwijst over het zijn van een Indiaan, maar eerder over het mens zijn. Deze verhalen, die soms uren in beslag nemen om te vertellen, onthullen een tijdloze spirituele relatie met de natuur en de kosmos en fungeren als bakens om ons te verbinden met onszelf, elkaar, onze gemeenschap en het Leven.

Symboliek van Oude Verhalen

Onze voorouderlijke Europese traditionele verhalen waren diep geworteld in het leven met alle volkeren en rijken die ons omringden. Denk aan het dieren-en plantenrijk, de wereld van de sterren en de planeten en andere.  Denk aan de beer als symbool van de heler en initiator, of de koe die naar onze streken reisde om de mensen te helpen. En dan is er de maanvrouw, een symbool van de cyclische aard van het leven. Deze figuren geven spirituele betekenis aan het traditionele leven van onze voorouders en leren ons hoe we in harmonie kunnen leven met de wereld om ons heen.

Viering van het Leven met Oude Mythen

Onze storytelling-dagen bieden een unieke kans om terug te keren naar de oude Europese verhalen en mythen die ooit harten en geesten verlichtten. Ze geven ons een raamwerk om het leven te vieren en opnieuw verbinding en betekenis te vinden. Duik mee in deze wervelende reis door de rijke, kleurrijke mythen en verhalen die onze cultuur hebben gevormd. Ontdek de verhalen die onze voorouders hebben gesmeed en ervaar de magie van storytelling die onze moderne levens kan verrijken en verlichten.

Be inspired by the timeless wisdom old teachings offer and connect with the profound heritage of our ancestors.

How remarkable are the narrative teachings of our grandparents? Their words are often a source of comfort, insight, and direction, providing vivid evidence of perseverance and triumph. These stories, steeped in life experience, touch us on a deeper level. They connect, educate, and transform us. Especially the old stories, which form the collective memory of a people, have a lasting impact.

The Timeless Power of Storytelling

One of the most significant practices in our life journey is traditional storytelling. This art form, both ancient and timeless, has endured the test of time without losing its essence. Although the origins of these stories are often shrouded in mystery, their power and value have remained unchanged throughout history. They are filled with deep messages, valuable insights, and relatable themes that offer us hope and direction even today.

Connectedness with Life and Cosmos

Traditional stories reveal the essence of human personality and show how we, as humans, are connected to Life and the cosmos around us. With a unique blend of humor and wisdom, they help us navigate life’s challenges. They provide us with tools to recognize and process thrilling and traumatic experiences. These stories uncover personal dynamics and invite us to broaden our perspective. They serve as the foundation for ceremonies and rituals, nourishing our cultural and spiritual expression.

Return to Deep Connection

In a world full of fleeting trends and rapid technologies, we long for a connection with something deeper, something that fascinated our ancestors thousands of years ago. How can we understand this modern world and constructively deal with our human nature? The answers often lie in the stories that connect us to our roots and reveal our relationship with nature.

European Stories Journeyed to America and Canada

The Métis people are a mixed race of indigenous and European ancestry, that began in the early sixteenth century due to the large number of European men living among the various tribes during the fur trading times. Many of them married native women, and their children grew up within the tribe, but with some knowledge of their fathers’ peasant traditions, especially stories. The branch of the Métis people that Ron descends from is fully tribal, but a few people, including him, still remember some of that European wisdom. Although many of these meaningful stories were lost in Europe, they were kept alive by traditional storytellers like Ron Evans. Sometimes he draws from that wisdom to help us understand that he is not teaching about being Indian, but rather about being human. These stories, which sometimes take hours to tell, reveal a timeless spiritual relationship with nature and the cosmos and serve as beacons to connect us with ourselves, each other, our community, and Life.

Symbolism of Ancient Stories

Our ancestral European traditional stories were deeply rooted in life alongside all the peoples and realms that surrounded us. Think of the animal and plant kingdoms, the world of stars and planets, and others. Consider the bear as a symbol of the healer and initiator, or the cow that traveled to our regions to help people. And then there’s the moon woman, a symbol of the cyclical nature of life. These figures give spiritual meaning to the traditional life of our ancestors and teach us how to live in harmony with the world around us.

Celebration of Life with Ancient Myths

Our storytelling days offer a unique opportunity to return to the ancient European stories and myths that once enlightened hearts and minds. They provide us with a framework to celebrate life and rediscover connection and meaning. Join us on this thrilling journey through the rich, colorful myths and stories that have shaped our culture. Discover the stories forged by our ancestors and experience the magic of storytelling that can enrich and illuminate our modern lives.

praktische informatie

DatumPrijs (incl. BTW)Locatie
November 1Traditionele storytellingSpiritualiteit, storytelling & de beer90,75 euroTBA
Dec 11Traditionele storytellingSpirituele verhalen & teachings50 euroDe Boomcirkel
Dec 26Traditionele storytellingSpirituele verhalen & teachings90,75 euroTBA

Schrijf je in voor alle storytelling dagen, dan betaal je 195 euro in totaal ipv 231,50 euro. (incl. BTW)

Uren: Je bent welkom vanaf 9u30. Om 10u gaan we van start en we ronden af om 17u. Op 11 december gaan we om 14u van start en ben je welkom vanaf 13u30.

Er is geen catering voorzien tijdens dit programma.

DatePrice (VAT incl.)Location
November 1Traditional storytellingSpirituality, storytelling & the Bear90,75 euroTBA
December 11Traditional storytellingSacred storytelling50 euroDe Boomcirkel
December 26Traditional storytellingSacred storytelling90,75 euroTBA

If you register for all storytelling days, you pay 195 euros in total instead of 231,50 euro (VAT incl.)

Timing: you are welcome from 9:30AM. We start at 10AM and end at 5PM. On December 11th we gather at 1:30PM and start at 2PM.

No catering is provided during this training.