algemene voorwaarden


ALGEMENE BEPALINGEN
Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen AgapeBelgium CommV en de student/cliënt als weergegeven op het inschrijfformulier.

ALGEMENE BEGRIPSBEPALINGEN
1. Het therapie- en opleidingsinstituut: AgapeBelgium CommV, Koolskamp.
2. Het aanbod van AgapeAcademy bestaat uit trainings- en opleidingsprogramma’s.
3. Het aanbod van AgapeTherapy bestaat uit individuele- of groepstherapie(ën)/coaching.
4. Het aanbod van AgapeRituals bestaat uit rituelen en ceremonies.
5. De student: degene die zich na ondertekening van het inschrijfformulier heeft ingeschreven voor een van de door het opleidingsinstituut georganiseerde opleidingen of trainingen.
6. De cliënt: degene die zich na ondertekening van het inschrijfformulier heeft ingeschreven voor een van de door het therapie- en opleidingsinstituut georganiseerde programma’s, ceremonieën of rituelen.
7. De digitale brochure op de website: een informatiebrochure van het opleidingsinstituut waarin alle relevante gegevens van de betreffende opleiding(en) worden vermeld.
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meerdere technieken voor communicatie op afstand, zoals schriftelijke correspondentie of elektronische communicatie.
9. Examen: een officiële toets, waardoor een (deel van een) opleiding wordt afgerond. De vorm van een examen kan zijn: theoretische toets, praktijktoets, portfoliobeoordeling, proeve van bekwaamheid en/of assessment.
10. Het project/programma: een specifiek aanbod van AgapeBelgium. De vorm van een project/programma kan zijn: een opleiding, training, workshop, lezing, ritueel, ceremonie, therapiereeks, coaching-traject of een ander aanbod dat geprogrammeerd wordt door AgapeBelgium.
11. Inschrijfbewijs: een bindend document waarin het opleidingscentrum AgapeBelgium zich ertoe engageert om de student/cliënt op te nemen in de opleiding én waarmee de student/cliënt de bevestiging krijgt dat deze ingeschreven is voor het eerstvolgende opleidingsjaar.
12. Ingeschreven student: een student die beschikt over een inschrijfbewijs.
13. Student in pauze (SIP): een student uit een meerjarige opleiding die een pauze inlast van maximum 1 opleidingsjaar zonder zijn/haar engagement als student te verbreken.
14. Akkoordverklaring: een schriftelijke/digitale gedetailleerde overeenkomst die betrekking heeft op de opleiding/training/programma waarvoor de student/cliënt zich heeft ingeschreven. De student/cliënt is verplicht om deze akkoordverklaring in te vullen en te ondertekenen voor zijn/haar deelname aan deze opleiding/training/programma.
15. Intakegesprek: een gesprek dat plaatsvindt tussen een vertegenwoordiger van de opleiding en/of een therapeut verbonden aan AgapeBelgium en de kandidaatstudent of -cliënt. Het doel van het intakegesprek is om informatie te verzamelen over de situatie, problemen, behoeften en achtergrond van deze kandidaat, zodat de opleidingsverantwoordelijke en/of de therapeut die verbonden is aan AgapeBelgium een goed begrip krijgt van de specifieke situatie, de noden en verlangens van de kandidaat.
Op basis van deze info is het de bedoeling om erachter te komen of AgapeBelgium tegemoet kan komen aan de wensen, noden en verlangens van de kandidaat.
16. Akkoordverklaring: een schriftelijk of digitaal document waarin een student of cliënt formeel instemt met de Algemene Voorwaarden van AgapeBelgium, bepaalde afspraken of overeenkomsten die betrekking hebben op het project van AgapeBelgium
waarvoor de student/cliënt zich inschrijft. Door het ondertekenen van de akkoordverklaring geven de betrokken partijen aan dat ze akkoord gaan met de overeengekomen voorwaarden en dat ze zich eraan zullen houden.
17. Opleidingsprogramma: een volledige opleiding die al dan niet opgebouwd is uit verschillende modules.
18. Opleidingsmodule: een onderdeel van een opleiding dat al dan niet opgebouwd is uit verschillende opleidingsblokken.
19. Opleidingblok: een onderdeel van een opleidingsmodule.

DE OPLEIDING
1. De student krijgt de garantie dat de opleiding, waarvoor een examen mogelijk is, is afgestemd op de eisen van de examenafnemende instantie en of de eisen van het beroepsveld/beroepsorganisatie(s) en/of de competenties noodzakelijk om specifieke handelingen op een veilige manier te kunnen uitvoeren. Indien deze eisen worden gewijzigd, dan zal de opleiding daaraan worden aangepast.
2. Het opleidingsinstituut verzorgt de opleiding zoals deze vermeld staat in de studiegids en/of op de website.

INSCHRIJVEN
1. Inschrijven gebeurt via het inschrijfformulier van de gekozen training/workshop/opleiding op onze website. Inschrijven via de website geldt als officiële inschrijving.
2. Nadat wij de inschrijving ontvangen hebben, krijgt de student/cliënt hiervan ook een bevestiging per e-mail.
3. Voor de aanvang van het programma ontvangt de student/cliënt praktische informatie vanuit AgapeBelgium per e-mail.
4. Aangezien er bij de meeste activiteiten een maximum aantal deelnemers voorzien is, is de datum van de inschrijving via de website bepalend voor de deelname.
5. Na de inschrijving via de website ontvangt de student/cliënt, naast een bewijs van inschrijving, de factuur die betrekking heeft op het product waarvoor de student/cliënt zich inschrijft. Het te betalen bedrag dient binnen de voorziene termijn van 30 dagen overgeschreven worden op de bankrekening van AgapeBelgium, tenzij anders vermeld: IBAN BE30 7512 0681 0811, BIC/SWIFT AXABBE22, Bank: Axabank; Marktplaats 35, 8830 Hooglede, Belgium. Bij storting maakt de student/cliënt altijd vermelding van gestructureerde mededeling op de factuur.

HET INTAKEGESPREK
1. Wanneer een student zich inschrijft voor een opleiding waar een intakegesprek aan gekoppeld is, dan zal deze intake als een onderdeel van de opleiding – waarvoor de student zich inschrijft – beschouwd worden.
2. Wanneer de student zijn/haar intakegesprek annuleert, worden er €10 administratiekosten aangerekend.
3. Wanneer de opleidingsverantwoordelijken na afname van de intake besluiten dat de student niet in aanmerking komt voor deze opleiding, dan zal AgapeBelgium kosteloos de inschrijving annuleren.
Er kan in dat geval geen terugvordering van de intakekosten worden opgeëist.
4. Wanneer een student na de intake besluit om zich uit de opleiding uit te schrijven, dan kan dit kosteloos via e-mail binnen de 14 dagen na het intakegesprek.
Als de 14 dagen verstreken zijn, dan gelden de annuleringsvoorwaarden zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden. Er kan in beide gevallen geen terugvordering van de intakekosten worden opgeëist.

OVERGANG NAAR EEN VOLGEND OPLEIDINGSJAAR
1. Wanneer een student zich inschrijft voor een meerjarige opleiding, dan engageert de student zich bij inschrijving voor de gehele opleiding die over meerdere jaren verspreid is.
2. De student kan zich elk jaar kosteloos uitschrijven, mits voldaan wordt aan de algemene voorwaarden én de specifieke uitschrijvingsbepalingen die opgenomen zijn in de akkoordverklaring van de betreffende opleiding, die de student na inschrijving invult.
Deze specifieke uitschrijvingsbepalingen zijn:
2.1 Wanneer een trainersteam besluit dat de student niet voldoet aan de voorwaarden om over te gaan naar een volgend opleidingsjaar, dan wordt dit gemotiveerd aan de desbetreffende student gecommuniceerd. In dit geval verbreekt AgapeBelgium de samenwerking met de student en geschiedt de uitschrijving automatisch en kosteloos.
2.2 Wanneer een student zelf beslist om niet over te gaan naar een volgend opleidingsjaar, dan zal een uitstap kosteloos plaatsvinden wanneer aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:
* Deze uitschrijving wordt via een aangetekend schrijven gecommuniceerd aan AgapeBelgium CommV.
* Deze uitschrijving vindt ten laatste 28 kalenderdagen na het hebben ontvangen van het Vormings- en Aanwezigheidsattest van het afgelopen opleidingsjaar.

3. Een student kan maximum 1 jaar pauze inlassen tussen 2 opleidingsjaren als ‘Student in pauze’ (SIP). Voor een SIP geldt:
3.1 De student blijft ingeschreven student en behoudt diens toegang tot het studentenplatform.
3.2 De student verbindt zich ertoe een voorschot op de opleidingskosten te betalen van €850 binnen de 28 kalenderdagen na het ontvangen van de factuur.
3.3 De student verbindt zich ertoe het resterende saldo te voldoen voor aanvang van het volgende opleidingsjaar.
4. Enkel een ingeschreven student kan gemiste opleidingsblokken of -modules inhalen in de loop van zijn/haar opleidingstraject, met een maximum van 1 jaar na het aflopen van het laatste opleidingsblok van de betreffende opleiding.
5. De ingeschreven student verbindt zich ertoe om voor de afgesproken deadline de blokken door te geven die hij/zij wenst in te halen. Deze deadline wordt minstens 1 maand voor aanvang van het nieuwe opleidingsjaar gecommuniceerd.

DE AKKOORDVERKLARING TUSSEN HET OPLEIDINGSINSTITUUT EN DE STUDENT/CLIËNT BIJ INSCHRIJVEN
1. Na ontvangst van het inschrijfbewijs, ontvangt de student/cliënt een akkoordverklaring die betrekking heeft op de opleiding/training/programma waarvoor de student/cliënt zich heeft ingeschreven.
2. Deze overeenkomst tussen het opleidingsinstituut en de student/cliënt wordt digitaal of schriftelijk aangegaan.
3. De bijkomende vragen die in de akkoordverklaring vervat zijn, dienen naar waarheid ingevuld te worden. Deze gegevens zullen gebruikt worden om de deelnemer met zorg te kunnen begeleiden.
4. Indien de student/cliënt jonger is dan 18 jaar, dient een wettelijke vertegenwoordiger de akkoordverklaring mede te ondertekenen.
5. De student/cliënt verbindt zich ertoe iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan het opleidingsinstituut te melden.

KOSTEN VAN DE OPLEIDING
Aan de opleiding zijn onder andere de volgende kosten verbonden:
1. Intakekosten: de kosten verbonden aan het intakegesprek. Deze kosten worden door het opleidingsinstituut bepaald en worden – indien van toepassing – vermeld in de studiegids/op de website/in de digitale brochure.
Het opleidingsinstituut kan een intakegesprek verplichten als een onderdeel van de opleiding/cursus waarvoor de student zich inschrijft.
2. Lesgeld: het opleidingsinstituut bepaalt de hoogte van het lesgeld en vermeldt dit in de studiegids/op de website/in de digitale brochure.
3. Leermiddelen en materialen: het opleidingsinstituut bepaalt de kosten voor leerboeken, dictaten en werkmateriaal en vermeldt deze in de studiegids/op de website/in de digitale brochure.
4. Cateringkosten: de kosten die AgapeBelgium CommV bepaalt wanneer een student/cliënt gebruik wilt maken van catering of wanneer de catering een vast onderdeel van de opleiding uitmaakt.

BETALING VAN HET LESGELD
1. Voor opleidingen die meer dan 1500€ kosten (excl. BTW en cateringkosten) wordt een voorschot op het totaalbedrag van de opleiding gevraagd van 850€, te betalen binnen de 2 weken na ontvangst van de factuur. Het totale bedrag van de opleiding dient betaald te worden ten laatste 28 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding.
2. Voor opleidingen die minder dan 1500€ kosten, verbindt de student zich ertoe de factuur te betalen binnen de 30 dagen na de ontvangst ervan en uiterlijk 28 kalenderdagen vóór de aanvangsdatum van de opleiding, dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
3. De student wordt ontslaan van het betalen van een voorschot, wanneer die gebruik maakt van de KMO-portefeuille. Voor deze KMO-p-student primeren de regelgevingen van de KMO-portefeuille. Wanneer een student gebruik maakt van de KMO-portefeuille, dan blijven de algemene voorwaarden van AgapeBelgium CommV van toepassing.
4. Bij een late inschrijving brengt de student/cliënt zijn/haar betalingsbewijs mee. Het volledige bedrag dient betaald te zijn voor de start van het project waarvoor de student/cliënt zich inschrijft.
5. Het opleidingsinstituut bepaalt de termijnen waarbinnen het het betalen van het lesgeld voldaan moet worden.
6. Bij inschrijving op of na de aanvangsdatum van de opleiding, is de factuur onmiddellijk te betalen.
7. Het inzetten van de KMO-portefeuille ontslaat de student niet van een tijdige betalingsplicht van de factuur.
8. Bij betaling in termijnen dient de eerste termijn bij inschrijving te worden voldaan. Bij betaling in termijnen dient de laatste betaling voldaan te zijn voor de afloop van de betreffende opleidings- of trainingsdagen.
9. Het opleidingsinstituut AgapeBelgium mag student/cliënt, die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verder onderwijs of therapie uitsluiten. In dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde lesgeld in zijn geheel direct opeisbaar.
10. In geval van schorsing, ontzegging van de toegang of verwijdering van het opleidingsinstituut (zie ‘Beëindiging van de overeenkomst’ punt 7) blijft de verplichting tot betalen van het lesgeld onverminderd bestaan. Ook in dit geval is het verschuldigde lesgeld direct opeisbaar.

DE VOORWAARDEN VOOR HET VERPLAATSEN OF ANNULEREN VAN EEN PROGRAMMA AANGEBODEN DOOR AGAPEBELGIUM

Het opleidingsinstituut is gerechtigd om bij overmacht de datum en/of lestijden van een opleiding, een opleidingsmodule of -blok uiterlijk 7 dagen voor de aanvang te wijzigen.

Wanneer AgapeBelgium een programma annuleert:
1. Wanneer AgapeBelgium een programma annuleert, betaalt het therapie- en opleidingscentrum het inschrijvingsgeld van de ingeschreven student/cliënt integraal terug.
2a. Wanneer een programma of een onderdeel van een programma wegens overmacht verplaatst wordt, dan behoudt AgapeBelgium het recht op het inschrijvingsgeld.
2b. Wanneer een student/cliënt in deze situatie afziet van deelname, dan betaalt AgapeBelgium het inschrijvingsgeld integraal terug.
3. De regeling van punt 2b geldt niet wanneer een opleidingsmodule verplaatst wordt. Deze kan namelijk steeds in de volgende jaargang ingehaald worden, mocht de nieuw voorgestelde datum niet schikken.
4. Voor eventuele andere kosten kan AgapeBelgium niet aansprakelijk gesteld worden.

Wanneer de student/cliënt zich uitschrijft :
1. Wanneer de student zich tot 28 kalenderdagen voor de aanvang van het betreffende Agape Academy-project uitschrijft, is de student 20% van het lesgeld verschuldigd met een minimum van € 100,00.
2. Wanneer de cliënt zich tot 28 kalenderdagen voor de aanvang van het betreffende Agape Therapy- en/of Agape Rituals-project uitschrijft, gebeurt dit kosteloos.
3. Wanneer de student zich minder dan 28 kalenderdagen voor de aanvang van het betreffende Agape Academy-project uitschrijft, is de student het volledige lesgeld verschuldigd, met uitzondering van de catering.
4. Wanneer de cliënt zich minder dan 28 kalenderdagen voor de aanvang van het betreffende Agape Therapy- en/of Agape Rituals-project uitschrijft, is de cliënt het volledige lesgeld verschuldigd.
5. De annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van betaling. 
6. Het niet betalen van de deelnameprijs geldt nooit als annulering.
7. Annulering geschiedt door een aangetekend schrijven bij meerjarige opleidingen en meerjarige trainingen. Bij andere projecten volstaat een e-mail naar info@agapebelgium.be.
8. Bevestiging van de opzegging wordt door het opleidingsinstituut elektronisch gedaan.

BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
1. De student/cliënt kan een overeenkomst te allen tijde opzeggen.
2. Tussentijdse beëindiging leidt niet tot restitutie van het lesgeld of het vervallen van de betaalplicht daarvan, behalve de prijs voor (nog) niet geleverd lesmateriaal.
3. Bij overlijden van de student/cliënt wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd met ingang van datum van overlijden.
4. AgapeBelgium is bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer de student/cliënt zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aan genomen dat de belangen en/of de veiligheid van het opleidingsinstituut of van andere studenten/cliënten daardoor ernstig worden geschaad. De verplichting tot betalen van het volledige lesgeld blijft daarbij onverminderd bestaan.

OVERMACHT
In geval een opleiding of sessie(s) niet kan/kunnen doorgaan omwille van overmacht (onvoorzienbare en onvermijdbare omstandigheden, die niet te wijten zijn aan AgapeBelgium en die het onmogelijk maken om haar verplichtingen na te komen, bvb. natuurramp, staking, blokkade, ziekte docent, te laag inschrijvingsaantal, opstand, epidemie/pandemie, weersomstandigheden, machinebreuk, brand, ontploffing) behoudt AgapeBelgium het recht om deze uit te stellen, online te geven of te verzetten naar een latere datum en/of lesplaats, met behoud van de reeds gebeurde inschrijvingen, mits het aanbieden van een evenwaardig alternatief.

BEELDMATERIAAL
De student/cliënt geeft bij inschrijving toestemming dat sessies in lesgroepsverband en oefensessies kunnen worden opgenomen, waarbij hij/zij mogelijks in beeld komt. Deze worden uitsluitend gedeeld met de in die opleiding ingeschreven studenten/cliënten.

COPYRIGHT
1. Alle cursusmateriaal – zowel de inhoud als het beeld/audiomateriaal, zowel in zijn geheel als elk van de onderdelen, zowel bij klassikale als bij online opleidingen en webinars – is auteursrechtelijk beschermd en mag uitsluitend gebruikt worden door de student zelf, in het kader van de opleiding waarvoor hij/zij is ingeschreven.
2. Niets ervan mag worden opgenomen (audio en/of visueel), doorgegeven, gedeeld, verspreid en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze ook, of in enig systeem voor het opslaan en opvragen van gegevens worden opgeslagen en/of consulteerbaar gemaakt, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de docent/spreker en AgapeBelgium. Dit geldt ook met het oog op de naleving van de privacy-/GDPR-wetgeving.
3. Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van het opleidingsinstituut berust bij het opleidingsinstituut. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van het opleidingsinstituut.

INVORDERING VAN HET LESGELD
Ongeacht het hiervoor bepaalde zal, indien de student in gebreke blijft met betaling van het verschuldigde lesgeld, tot incassomaatregelen worden overgegaan. Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso- c.q. proceskosten.

MATERIALEN
1.Het opleidingsinstituut bepaalt welke materialen en boeken tijdens de opleiding gebruikt worden en welke materialen tijdens de opleiding ter beschikking gesteld worden. Boeken en materialen kunnen bij het opleidingsinstituut aangeschaft worden en worden na betaling eigendom van de student.
2. Druk- en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen van de inhoud van de opleidingen in de studiegids zijn voorbehouden.

AANSPRAKELIJKHEID
1. Het opleidingsinstituut is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan studenten/cliënten toebehorende voorwerpen.
2. Alle schade door de student/cliënt toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de student/cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld.
3. De student/cliënt is aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden.

LESTIJDEN EN -PLAATS
1. De vakanties worden door het opleidingsinstituut vastgesteld en aan het begin van de opleiding bekendgemaakt.
2. Buiten gevallen van overmacht heeft AgapeBelgium het recht om een geplande, nog niet gestarte cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum en/of lesplaats, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding.
3. In het kader van de toenemende digitalisering en innovatie op het gebied van hybrid learning, kan AgapeBelgium tijdens een langlopende opleiding met vast curriculum bepaalde klassikale sessies omzetten in online sessies, met de nodige aandacht voor omkadering en begeleiding, zonder dat dit aanleiding kan geven tot recht op uitschrijven of schadevergoeding.

AFWEZIGHEID EN HEREXAMENS
1. Indien een student voor een opleidingsdeel afwezig is, zal de student het gemiste onderdeel het eerstvolgende opleidingsjaar inhalen, mits hij/zij ingeschreven student is en dit tot één jaar na het beëindigen van de volledige opleiding.
1.1 Wanneer een student minder dan 7 kalenderdagen voor aanvang van een opleidingsblok aangeeft afwezig te zullen zijn, dient de student de cateringkosten te betalen die geldend zijn voor datzelfde opleidingsblok wanneer die dit opleidingsblok inhaalt.
1.2 Wanneer een afwezigheid gemeld wordt minder dan 7 kalenderdagen voor aanvang van een opleidingsblok en wanneer deze afwezigheid te wijten is aan ziekte of een een sterfgeval, dan vervalt lid 1.1 voor deze student. Maakt de student gebruik van de KMO-portefeuille of het Vlaams opleidingsverlof (VOV),
dan dient deze persoon diens afwezigheid te staven met een doktersattest.
2. Wanneer een student het opleidingsdeel tijdens de volgende jaargang mist, verliest de student het recht om kosteloos dit opleidingsdeel in te halen en blijft zijn afwezigheid geldend.
3. Wanneer een student in een examen (bijvoorbeeld stage, scriptie, portfolio, tentaminering) is afgewezen zal het opleidingsinstituut voor het volgen van herhalingslessen kosten aan de student in rekening brengen. De student dient deze kosten te voldoen, alvorens de extra lessen aanvangen.
4. Melding van afwezigheid gebeurt aan de hand van het officiële digitale formulier ‘Melding van afwezigheid’ dat op het studentenplatform terug te vinden is. Wanneer dit formulier niet ingevuld wordt, kan de student het betreffende blok niet inhalen.

HUISREGELS
1. De student/cliënt verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding behorende lessen.
2. De student/cliënt verbindt zich al het opgegeven huiswerk, zowel theoretisch als praktisch, naar behoren te maken.
3. Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de student hiervan, onder opgave van reden, voor aanvang van de les, kennis te geven aan het opleidingsinstituut via het formulier ‘Melding van afwezigheid’ op het studentenplatform.
4. De student verbindt zich tot het respecteren en het volgen van het ‘AgapeBelgium Practices Framework voor studenten’, te vinden op het studentenplatform van AgapeAcademy.
5. De student/cliënt dient de werkplek schoon en verzorgd achter te laten. Etenswaren mogen niet genuttigd worden in de leslokalen.
6. In het opleidingsinstituut geldt een algemeen rookverbod in alle binnenruimtes.
7. Het is verplicht om mobiele telefoons tijdens de lessen uit te schakelen.

GESCHILLEN
1. Bij geschillen tussen de student/cliënt en het opleidingsinstituut over enig aspect dat samenhangt of voortvloeit uit de overeenkomst tussen het AgapeBelgium therapie- en opleidingsinstituut en de student/cliënt, kan een klacht hierover aan de directie van het opleidingsinstituut worden toegezonden. De directie is verplicht om binnen 10 werkdagen schriftelijk te reageren op deze klacht. U kunt ook een melding voorleggen, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling aan één directielid of aan het secretariaat van AgapeBelgium. Een melding is eerder een aandachtspunt en kent een minder ernstig karakter dan een klacht. Ook meldingen moeten gehoord worden, maar moeten niet noodzakelijk teruggekoppeld worden aan de melder.
2. AgapeBelgium werkt samen met een extern vertrouwenspersoon, Bart Verheyen. Als professioneel bemiddelaar en als vertrouwenspersoon kan hij de geschikte persoon zijn die het verhaal van de student/cliënt aanhoort en vrijblijvend advies kan geven. Bart Verheyen, die gebonden is aan zijn beroepsgeheim, kan twee soorten interventies plegen na het horen van een verhaal. Elke interventie is erop gericht om een oplossing te vinden in een vertrouwelijk en discreet kader.
Bart Verheyen is te contacteren telefonisch op +32 475 57 36 12 of per email op bart.verheyen10@telenet.be

PRIVACY EN GDPR
De cliënt en student/cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan AgapeBelgium om alle gegevens, nodig voor de opdracht, inclusief bijzondere persoonsgegevens (art. 8 en 9 GDPR), te verwerken in het kader van de samenwerking voor één of meer doeleinden.

SPLITSBAARHEID, MATIGING EN NIETIGHEID
Indien zou blijken dat een bepaling van de Voorwaarden of een Overeenkomst in rechte geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of overdreven is, komen Partijen overeen dat deze bepaling automatisch herleid zal worden, en/of dat Partijen of de rechtbank (ambtshalve of op verzoek) deze bepaling zullen herleiden, tot hetgeen wettelijk maximaal toegestaan is en/of de ongeldige of nietige of overdreven bepaling zal vervangen alsof zij er steeds in de gemilderde en/of geldige versie heeft gestaan, een geldige versie die het dichtst aanleunt bij de werkelijke en oorspronkelijke bedoeling van de Partijen. Deze bepalingen blijven dus bindend voor het maximaal gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is. Indien meer ondergeschikt toch tot nietigheid van een clausule moet worden besloten en het zelfs voor de rechter niet mogelijk blijkt in een vervangende geldige clausule te voorzien, zal dit niet de nietigheid van de overige bepalingen tot gevolg hebben (behalve wanneer het gehele artikel, respectievelijk de gehele overeenkomst, zonder die clausule niet meer kan blijven voortbestaan).

BEVOEGDHEID EN RECHTSKEUZE
Op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen is uitsluitend het Belgisch recht toepasselijk. De geschillen rond deze rechtsverhoudingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken van het rechtsgebied waar AgapeBelgium haar zetel heeft, tenzij AgapeBelgium er de voorkeur aan geeft het geschil elders aanhangig te maken in België. Partijen kiezen het Nederlands als taal voor de rechtspleging.