over / about indigenous wisdom

Wat is het ‘indigenous wisdom’-programma?

In de vele jaren van ons bestaan, eerst als Agape en later als AgapeBelgium, hebben we altijd de kracht en kennis van traditionele medicijnmannen en -vrouwen omarmd. Voor meer dan 25 jaar hebben deze wijze leiders een centrale rol gespeeld in onze uitgebreide opleidingen. Hun inzichten en helende methoden waren essentieel in ons streven naar diepgaande, transformerende leerervaringen.

Om deze wijsheid toegankelijker te maken, hebben we naar aanleiding van vele verzoeken een speciaal programma ontwikkeld: ‘Indigenous Wisdom’.

Dit initiatief maakt het eenvoudiger en laagdrempeliger om spirituele leiders te ontmoeten en van hen te leren.

Binnen het ‘Indigenous Wisdom’-programma presenteren we minstens één keer per jaar een unieke traditionele leraar. Gedurende een bepaalde periode bieden we een divers en intensief aanbod aan. De activiteiten variëren in duur en intensiteit en kunnen zowel als een integraal geheel als in afzonderlijke sessies worden gevolgd.

Het programma ‘Indigenous Wisdom’ plaatst spiritualiteit in het hart van zijn missie. Het gaat om een spiritualiteit die de verbondenheid met de Aarde, met elkaar, en met onszelf centraal stelt. Het is een reis van ervaren en leren, van beleven en ontvangen.

Het Indigenous Wisdom-programma is opgericht om een brug te slaan tussen traditionele volkeren en onze moderne samenleving. Dit programma streeft er niet naar om een nieuwe vorm van spirituele kolonisatie te creëren, maar juist om erkenning te geven aan de rijke, oude spirituele tradities van verschillende gemeenschappen, stammen, en volkeren.

We begrijpen dat veel mensen in Europa op zoek zijn naar een authentieke manier om zich verbonden te voelen: met zichzelf, met anderen, en met de natuur. Het Indigenous Wisdom-programma omarmt deze zoektocht en nodigt ons uit om te leren van de volkeren die de voedende en verzorgende verbinding met de aarde altijd hebben behouden.

Het Indigenous Wisdom-programma wil een plek zijn van verzoening, verbinding en heling. Een inspirerende omgeving waar leren en groeien centraal staan. Hier krijgen we de kans om oude wijsheden in praktijk te brengen en te ontdekken hoe deze universele inzichten ons leven kunnen verrijken, zonder dat ze worden gereduceerd tot persoonlijke winst.

Wij erkennen dat spiritualiteit een diepe, persoonlijke ervaring is die verder gaat dan religie. Het Indigenous Wisdom-programma biedt ons een unieke gelegenheid om onze spirituele natuur te verkennen en te verdiepen, samen met de waardevolle lessen van traditionele volkeren.

Over the many years of our existence, first as Agape and later as AgapeBelgium, we have always embraced the power and knowledge of traditional medicine men and women. For over 25 years, these wise leaders have played a central role in our extensive training programs. Their insights and healing methods have been essential in our pursuit of profound, transformative learning experiences.

To make this wisdom more accessible, we have developed a special program in response to numerous requests: ‘Indigenous Wisdom’. This initiative simplifies and lowers the barriers to meeting and learning from spiritual leaders.

Within the ‘Indigenous Wisdom’ program, we present a unique traditional teacher at least once a year. Over a designated period, we offer a diverse and intensive range of activities. These activities vary in duration and intensity and can be followed either as an integral whole or in separate sessions.

The ‘Indigenous Wisdom’ program places spirituality at the heart of its mission. It emphasizes a spirituality that centers on our connection to the Earth, to each other, and to ourselves. It is a journey of experiencing and learning, of witnessing and receiving.

The Indigenous Wisdom program was established to build a bridge between traditional peoples and our modern society. This program does not aim to create a new form of spiritual colonization, but rather to recognize the rich, ancient spiritual traditions of various communities, tribes, and peoples.

We understand that many people in Europe are seeking an authentic way to feel connected: to themselves, to others, and to nature. The Indigenous Wisdom program embraces this quest and invites us to learn from the peoples who have always maintained a nurturing and caring connection with the Earth.

The Indigenous Wisdom program aspires to be a place of reconciliation, connection, and healing—an inspiring environment where learning and growth are central. Here, we have the opportunity to put ancient wisdom into practice and discover how these universal insights can enrich our lives, without being reduced to personal gain.

We acknowledge that spirituality is a deep, personal experience that transcends religion. The Indigenous Wisdom program offers us a unique opportunity to explore and deepen our spiritual nature, together with the valuable lessons from traditional peoples.