Over werken en leren van een traditionele Elder / Working with and learning from a traditional elder


een woordje uitleg

Onze zoektocht hier in het Westen om ons spiritueel opnieuw te verbinden met de Natuur en het Leven op een authentieke manier, zowel individueel als als gemeenschap, wordt gesteund vanuit alle hoeken en richtingen van de wereld. Deze steun gaat veel verder dan wereldwijde lessen en vluchtige ervaringen die zich richten op wederkerige, levendige verbindingen met het Leven. Traditionele volkeren hebben altijd hun verbindingen als gemeenschap onderhouden door consequent oude verhalen door te geven, betekenisvolle rituelen te behouden, effectieve ceremonies in stand te houden en meer. De oude traditionele benaderingen zijn voornamelijk praktisch en gegrond, gericht op harmonieus samenleven en gefocust op gezondheid, verbondenheid en veerkracht.

De manier waarop traditionele ouderen de leringen van hun voorouders doorgeven, verschilt in veel opzichten van de Westerse manier van leren, die vaak zeer gestructureerd, lineair is en logische redenering vooropstelt. Traditionele volkeren waarderen ook structuur en hebben een bijzonder genuanceerd gevoel voor logica en perceptie van de werkelijkheid. Tegelijkertijd respecteren zij in al hun leringen dat ‘het logische’ voortkomt uit ervaringsmomenten die verwondering en ontzag, alertheid en stilte opwekken, en meer. Deze schijnbare tegenstellingen vormen de vitale, krachtige, energetische dynamieken die de basis vormen voor een logisch verhaal, dynamieken die ons logisch denken overstijgen. We zouden het de ‘mytho-logica’ kunnen noemen, als de wieg van de logica hier in het Westen.

Het begrijpen van deze achtergrond is belangrijk bij het leren binnen het kader van een traditionele oudere, en vooral een geëerde traditionele verhalenverteller. Een les zal worden aangekondigd als een thema. Jouw persoonlijke vragen en ervaringen die een thema bij je oproept, zullen dienen als essentiële draden waarmee een traditionele oudere de essenties van het aangekondigde thema op maat voor de deelnemers weeft.

Our quest here in the West to re-ground ourselves spiritually with Nature and Life in an authentic way, both as individuals and as a community, is supported from all corners and directions of the world. This support goes much further than global lessons and fleeting experiences that focus on reciprocal lively connections with Life. Traditional peoples have always maintained their connections as a community by consistently passing down old stories, meaningful rites, preserving effective ceremonies and more. The old traditional approaches are mainly practical and grounded, aimed at living harmoniously with one another and focused on health, connectedness, and resilience.

The way traditional elders pass on the teachings of their ancestors differs in many ways from the Western way of learning, which tends to be very structured, linear, and favors logical reasoning. Traditional peoples also value structure and have a particularly nuanced sense of logic and perception of reality. At the same time, they respect in all their teachings that ‘the logical’ is born from experiential moments that awaken wonder and awe, alertness, and stillness, and more . These apparent opposites form the vital, powerful, energetic dynamics that provide the foundation for a logical story, dynamics that transcend our logical thinking. We might call it the ‘mytho-logic’ as the cradle of the logic here in the West.

 Understanding this background is important when learning within the framework of a traditional elder, and especially an honored traditional storyteller. A teaching will be announced as a theme. Your personal questions and experiences that a theme evokes in you will serve as essential threads with which a traditional elder weaves the essences of the announced theme tailored to the participants.

omgaan met elders

We willen je enkele aanvullende richtlijnen geven om je ontmoetingen met een traditionele oudere te vergemakkelijken:

 • Kom op tijd zodat de lesdag soepel kan beginnen.
 • Wanneer een oudere ceremoniële objecten in de ruimte gebruikt, raap deze niet op en verplaats ze niet. Soms wordt een plek gemaakt waar een oudere deze objecten als onderdeel van de groep neerlegt (een altaar). Wees voorzichtig bij het bewegen rond het altaar en laat het ongemoeid. Veren zijn heilig. Raap ze niet op zonder toestemming.
 • Lopen wordt altijd met de klok mee gedaan. Deze manier van lopen bevordert kalmte en draagt bij aan veiligheid en attentheid. Het geeft ook een speciale relatie met het Leven aan.
 • Foto’s van Ron Evans of de groep zijn niet toegestaan.
 • Leringen worden niet opgenomen. Als traditionele verhalenverteller leidt Ron ons in in de oude traditie van mondelinge overlevering. Oude traditionele verhalen zijn alleen voor het huidige publiek en kunnen niet worden opgeschreven. Het is echter toegestaan om aantekeningen te maken over de leringen.
 • Alcohol en drugs zijn verboden tijdens de lesdagen en ceremonies.
 • Ouderen eerst. Inheemse volkeren hechten veel waarde aan en respecteren de leeftijd die iemand draagt. Zorg ervoor dat de ouderen vrije doorgang hebben als je samen in een ruimte bent. Wacht bij het eten samen tot de ouderen bediend zijn of zichzelf hebben bediend voordat de jongeren volgen.
 • Hoewel Ron en Jose een bijzonder scherp gevoel voor humor hebben, maak geen grappen over Native Americans of noem ze niet terloops ‘chief’

We would like to provide you with some additional guidelines to facilitate your encounters with a traditional elder:

 • Please arrive on time so that the teaching day can start smoothly.
 • When an elder uses ceremonial objects in the space, do not pick them up or move them. Sometimes a place is made where an elder lays   these objects as part of the group (an altar). Be mindful when moving around the altar and leave it undisturbed. Feathers are sacred. Do not   pick them up without permission.
 • Walking is always done clockwise. This way of walking promotes calmness and contributes to safety and attentiveness. It also signifies a   special relationship with Life.
 • Photos are not allowed of Ron Evans or the group.
 • Teachings are not recorded. As a traditional storyteller, Ron initiates us into the ancient tradition of oral transmission. Old traditional stories   are only for the present audience and cannot be written down. However, it is allowed to take notes on the teachings.
 • Alcohol and drugs are prohibited during the teaching days and ceremonies.
 • Elders first. Natives place high value and respect on the age one carries. When together in a room, ensure the elders have free passage.   When eating together, wait until the elders are served or have served themselves before the younger ones follow.
 • Although Ron and Jose have a particularly keen sense of humor, do not make jokes about Native Americans or casually call them ‘chief’.