native spirituality en waarachtig mens-zijn

native spiritual essence and true humanity

programma

Gedurende diverse dagen neemt Ron Evans ons mee in de kernwaarden van verbondenheid en schoonheid, zoals die centraal staan in de spiritualiteit van de Chippewa-Cree en andere native gemeenschappen.

Leer de bijzondere wederkerige en spirituele relaties kennen die bestaan tussen mens en Natuur en de Natuur en de mens. Stap mee in een reis waar verwondering, heling en oude wijsheden samenkomen. Laat je inspireren door de kracht van oude traditionele verhalen, authentieke teachings en levendige herinneringen van het leven in stamverband. 

Ron Evans neemt je mee door de kernwaarden van de Native spiritualiteit, waar de kracht van het Leven en onze relatie met de Natuur centraal staan. Her-ontdek de diepe banden tussen mens en Natuur en verken je eigen authentieke natuur en spiritualiteit door een serie inspirerende teachings.

Elke dag behandelt een centraal thema, wat je een unieke inkijk biedt in de traditionele medicijngenootschappen waarin Ron is opgegroeid. Deze gemeenschappen koesteren oude wijsheden, verhalen, ceremonies en rituelen die zowel helend als verbindend werken.

Wat kun je verwachten?

Diepgaande Inzichten:

  • Begrijp de kracht van verhalen, de betekenis van ceremonie en gebed, en ontdek de rol van identiteit en leiderschap.
  • Levendige concepten van spiritualiteit en het leven in verbondenheid, waaronder ‘de 4 windrichtingen’ en ‘wat is spirit?’
  • Praktische Handvaten: Leer over handelingen die jouw (spiritueel) leven verrijken en verstevigen: het belang van expressie, danken, kleur, ontroering, ceremonie en nog veel meer. hoe concrete inzichten je helpen een waarachtig en verbonden leven te leiden.
  • Helende en Verbindende Kracht: Beleef de schoonheid, compassie, wijsheid en hoop in Rons lezingen, die je verbinden met je ware zelf.

Laat je meevoeren door de herinneringen en wijsheden van een authentieke elder, die je inzicht geeft in oude spirituele tradities. Begrippen zoals ‘spirit’, ‘krachtvoorwerpen’, ‘totemdieren’, ‘de vier windrichtingen’ en andere concepten worden geplaatst in de context van de geschiedenis, spiritualiteit en oorsprong van een traditioneel volk.

Over several days, Ron Evans guides us through the core values of connection and beauty that are central to the spirituality of the Chippewa-Cree and other Native communities.

Discover the unique reciprocal and spiritual relationships that exist between humans and Nature, and Nature and humans. Embark on a journey where wonder, healing, and ancient wisdom converge. Be inspired by the power of ancient traditional stories, authentic teachings, and vivid memories of life within a tribe. Ron Evans takes you through the core values of Native spirituality, where the power of Life and our relationship with Nature are central. Re-discover the deep bonds between humans and Nature and explore your own authentic nature and spirituality through a series of inspiring teachings.

Each day focuses on a central theme, providing a unique insight into the traditional medicine societies in which Ron grew up. These communities cherish ancient wisdom, stories, ceremonies, and rituals that are both healing and connecting.

What to Expect?

  • Profound Insights: Understand the power of stories, the meaning of ceremony and prayer, and discover the role of identity and leadership.
  • Experience lively concepts of spirituality and life in connection, including ‘the four directions’, ‘what is spirit?’.
  • Practical Tools: Learn about practices that enrich and strengthen your (spiritual) life: the importance of expression, gratitude, color, emotion, ceremony, and much more.
  • Gain concrete insights to help you lead a truthful and connected life.
  • Healing and Connecting Power: Experience the beauty, compassion, wisdom, and hope in Ron’s lectures, which connect you with your true self.

Be carried away by the memories and wisdom of an authentic elder, who provides insight into ancient spiritual traditions. Concepts such as ‘spirit’, ‘power objects’, ‘totem animals’, ‘the four directions’, and other ideas are placed in the context of the history, spirituality, and origins of a traditional people.

praktische informatie

DatumThemaPrijs (incl. BTW)Locatie
Oktober 19De kracht van het verhaal160 euroTo be announced
Oktober 20De wereld, de aarde, de 4 windrichtingen160 euroTo be announced
November 23Wat is spirit en spiritualiteit?160 euroTo be announced
November 24De betekenis van gebed, ceremonie en ritueel?160 euroTo be announced
December 7Over identiteit en waarachtig mens-zijn?160 euroWabi Sabi
December 8Over waar-achtig leiderschap160 euroWabi Sabi

Je kan ook inschrijven voor een weekend (2 dagen), dan betaal je 265 euro ipv 320 euro. (incl. BTW)

Wil je graag voor alles inschrijven, dan is de totaalprijs voor de 3 weekenden 780 euro. (incl. BTW)

Uren: je bent welkom vanaf 9u30. Om 10u gaan we van start en we ronden af om 17u.

Er is geen catering voorzien tijdens dit programma.

De training zal in het Engels worden gegeven. Het niveau van het Engels zal voor iedereen zeer toegankelijk zijn. Er wordt geen vertaling aangeboden.

Bij sommige weekends hangt de locatie af van het aantal personen dat zich inschrijft en wordt deze later meegedeeld.

DateThemePrice (VAT incl.)Location
October 19The power of the story160 euroTo be announced
October 20The need to connect with the earth, the 4 directions160 euroTo be announced
November 23What is spirit and spirituality?160 euroTo be announced
November 24The meaning of prayer, ceremony and ritual160 euroTo be announced
December 7About identity and being a true human being160 euroWabi Sabi
December 8About being a true human leader160 euroWabi Sabi

You can also register for a weekend (2 days), then you pay 265 euros instead of 320 euros. (incl. VAT)

If you would like to register for everything, the total price for the 3 weekends is 780 euros. (incl. VAT)

Timing: you are welcome from 9:30AM. We start at 10AM and end at 5PM.

No catering is provided during this training.
The official language of this training is English.

For some weekends, the location depends on the number of people who register and will be communicated later.